Изисквания

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат в DOC и в PDF формат, без странициране. Не се предвижда допълнително редактиране. Максимален обем: 8 страници A5.

1. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво - 20 мм, дясно – 15 мм, горно - 15 мм, долно - 15 мм.

2. Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕTO - Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: All Caps; Paragraph Alignment: Centered.

ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Bold, Paragraph Alignment: Centered.

АДРЕСИTE ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ се изписват през още един празен ред (без абревиатури), Font: Times New Roman, Size: 12; Font style: Italic, Effects: All Caps, Paragraph Alignment: Centered. Военните и научните степени и звания не се посочват.

ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат както следва: заглавие през 2 празни реда под адресите за кореспонденция; имената през 1 празен ред под него - стиловото им оформяне съответства на българските им еквиваленти.

АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят така: анотацията (ABSTRACT) в обем до 5 реда през 1 празен ред - Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Italic, Paragraph Alignment: Justified; през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори - KEY WORDS) - Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Italic; Paragraph Alignment: Justified, и двата елемента с отстъп 0,5 cm вляво от рамката, ограничаваща основния текст.

ОСНОВЕН ТЕКСТ – Започва през 1 празен ред. Font: Times New Roman, Size: 12; Paragraph First line: 0,5 cm, Line spacing: Single, Alignment: Justified.

3Чертежите трябва да бъдат прецизно изработени и равномерно разположени върху страниците. Шрифтът в тях да  е с размер 12 pt.

Формулите да се оформят четливо, номерата им се означават вляво от тях в малки скоби ( ).

4. Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].

5. Докладите да не съдържат класифицирана информация по смисъла на член 1 ал. (3) от Закона за защита на класифицираната информация. При некоректно подадена информация авторът носи отговорност по чл. 31 от ЗЗКИ.

Докладите, които не са подготвени съгласно изискванията и не са получени до определения краен срок, може да не бъдат представени за рецензиране и отпечатване!

По-долу може да изтеглите примерен файл с отразени изискванията към докладите, който да ползвате като шаблон.

HEMUS_Conference_2018_Sample_BG.doc